Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες: Πλήρη Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την εξυπηρέτηση κάθε ανάγκης σας, από την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης και την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων έως την διευθέτηση δυσεπίλυτων φορολογικών και ασφαλιστικών ζητημάτων στις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον εξειδικευόμαστε στην διαμεσολάβηση και διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων μέσω Δ.Ο.Υ, καθώς και στην φορολογική υποστήριξη της ακίνητης περιουσίας σας.

Παρέχουμε την δυνατότητα δωρεάν συμβουλευτικής συνάντησης στο γραφείο μας κατόπιν ραντεβού. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Αιτήσεις για επιδόματα και βοηθήματα
  • Υποβολή μισθωτηρίων – υποβολή λήξεων μισθώσεων
  • Βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnb, HomeAway κτλ)
  • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Ζητήματα κληρονομιάς, γονικών παροχών και δωρεές
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου